ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีครั้งที่ 13

ด้วยโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสีระดับอนุบาลและประถมศึกษา ครั้งที่ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เนื่องด้วยวันที่ 11-12 กรกฎาคม 57 เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทางโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว ...

ข่าวการศึกษาไทย by www.enn.co.th
สกอ.-นิด้าหนุนเสริมภาษาอังกฤษ นักเรียนนักศึกษาเจ้าหน้าที่รัฐ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการดำเนินกิจก...
University of Oslo มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับการทำวิจัยหลังปริญญาเอก สำหรับสาขาวิชาทางด้าน จิตวิทยาและแพทย์ศาสตร์ สำหรับปีการศึกษา 2558   สำหรั...
วันนี้(22ก.ย.)รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเสียงเรียกร้องเรื่องการปฎิรูปการศึกษาดังขึ้นเรื่อยๆ และ ผลการประเมินอีโคโนมิค ฟอ...